Image Map 19: Argo Gully Restricted Zone
argogullyv2